Algemene Voorwaarden SlimFoodz®  (KvK 72748036)

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Voedingsconsulente: Saskia van Trigt, PowerSlim coach, handelend als zelfstandig gevestigd voedings- en afslankcoach;

Cliënt: de persoon aan wie door de voedingsconsulente advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Verwijzer: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de voedingsconsulente is verwezen.

Artikel 2: Algemeen

De voedingsconsulente geeft advies aan de cliënt aan de onderlinge afgesproken locatie of online via het e-mailadres info@slimfoodz.nl.

Artikel 3: Basis voor behandeling

De voedingsconsulente kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op een formele verwijzing door een verwijzer behandelen. In het laatste geval houdt de voedingsconsulente de verwijzer op de hoogte van het verloop van de behandeling. De voedingsconsulente behoudt zich het recht de cliënt te verwijzen indien de voedingsconsulente dit nodig acht.

Artikel 4: Verhindering en annulering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijd aanwezig te zijn, dient hij/zij de voedingsconsulente hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de voedingsconsulente geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de voedingsconsulente gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meerdere erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18:00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18:00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Annulering. Mocht de cliënt naar aanmelding alsnog afzien van deelname dan geldt de volgende annuleringsregeling; bij annulering

  • langer dan 2 weken voor aanvang worden de kosten volledig gerestitueerd.
  • één week voor aanvang wordt 50% gerestitueerd.
  • korter dan een week voor aanvang wordt er niks gerestitueerd.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de voedingsconsulente de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien die er zijn en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedingsconsulente is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De voedingsconsulente beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden. Het honorarium van de voedingsconsulente is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden, tenzij voorafgaand aan de uitvoering daarvan uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6: Betaling

Betaling aan de voedingsconsulente dient contant, pin of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt dient vooraf te betalen, of ontvangt een factuur voor de geleverde consulten achteraf. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van dertig dagen is de voedingsconsulente gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Het advies en/of begeleiding van de voedingsconsulente is naar die aard resultaatgericht zonder resultaat te garanderen. De voedingsconsulente sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de voedingsconsulente verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld/nalatigheid van de kant van de voedingsconsulente. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen die schade in aanmerking komt, waartegen de voedingsconsulente is verzekerd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: niet voor vergoeding in aanmerking komt: bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de voedingsconsulente nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de voedingsconsulente om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de voedingsconsulente te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De voedingsconsulente is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De voedingsconsulente heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

De voedingsconsulente behoudt te allen tijde alle rechten op de door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de voedingsconsulente noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de voedingsconsulente verstrekt zijn.

Artikel 10: Geschillen en toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing op de relatie tussen de voedingsconsulente en de cliënt. Voor geschillen tussen de voedingsconsulente en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulten Nederland (BGN) gehanteerd. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten; slechts de burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van de voedings-consulente zal bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen. Indien de voedingsconsulente als eisende partij optreedt, heeft deze optie het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.

Sluit Menu
error: Content is protected !!